Barion Pixel

ÁSZF

Bokor Éva Szilvia egyéni vállalkozó (székhely: 3562 Onga, Csokonai utca 64. nyilvántartási szám: 57043555 „Szolgáltató”) 2022. május 09. napjától kezdődően ebben a dokumentumban adja közre az Általános Szolgáltatási Feltételeit.

1. A Szolgáltató

1.1 A Szolgáltató weboldala

A www.flowandbusiness.hu weboldalt a Szolgáltató üzemelteti.

1.2 A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: Bokor Éva Szilvia

Székhely: 3562 Onga, Csokonai utca 64.

Telefon: +36 70 384 3568

E-mail: info@flowandbusiness.hu

Nyilvántartási szám: 57043555

Adószám: 58693995-1-25

Posta cím: 3562 Onga, Csokonai utca 64.

Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Tárhely szolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 

Tárhely szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

 

2. A szolgáltatás igénybevétele és besorolása

2.1 A megrendelések leadása

A megrendelések leadása a Flow and Business weboldalon megadott módon e-mailen vagy telefonon lehetséges. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

2.2 A rendelés visszaigazolása

A Szolgáltató a felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül köteles visszaigazolni. Amennyiben fenti határidőben Szolgáltató a megrendelést nem igazolja vissza, a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

2.3 Elállás a rendeléstől

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

2.3.1. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül.

2.3.2. A képzések, coachingok, stb. szolgáltatások esetén a Ügyfelet az elállás joga a szolgáltatás megkezdését megelőző nap 24:00 óráig illeti meg. Ha eddig a pillanatig az Ügyfél nyilatkozik arról, hogy ezt a szolgáltatást nem szeretné igénybe venni, akkor visszakérheti a pénzét, és a Szolgáltató 14 napon belül visszautalja a szolgáltatás befizetett díját az Ügyfél bankszámlájára. A szolgáltatás megkezdését megelőző nap 24:00 óra után az Ügyfél a pénzét már nem kérheti vissza még abban az esetben sem, ha netán az Ügyfél nem veszi igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatás ilyen esetben is teljesítettnek minősül.

2.3.3. Halasztás: Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz. Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 1 éven belül szabadon felhasználhatja a Szolgáltatóval egyeztett új időpontban. Az 1 év jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 1 éven belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, a befizetett szolgáltatás díjat elveszíti, és a Szolgáltató, valamint az Ügyfél között a jelentkezéskor létrejött szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti. Amennyiben ezt az Ügyfél írásban kéri, az 1 éves határidőn belül a halasztás mellett van lehetősége a befizetett, de fel nem használt szolgáltatási díjat visszakérni. Ez esetben egy mínusz összeget tartalmazó számla kibocsátásával együtt az eredeti megrendelőnek visszafizetjük a befizetett összeget a kérelem beérkezésétől számított 14 napon belül.

2.3.4. Vis Maior esetek: Az ügyfelet nem illeti meg az elállás joga, és így pénzvisszatérítési igénnyel sem léphet fel Szolgáltató felé, ha a meghirdetett tréning vagy szolgáltatás a meghirdetés időpontjában még előre nem látható, Vis Maior* kategóriába tartozó esemény, illetve kapcsolódó hatósági korlátozás (pl. kijárási tilalom) miatt marad el, vagy halasztódik későbbi időpontra. Ha ilyen, Vis Maior eset következne be, akkor Szolgáltató mindet meg fog tenni a szolgáltatás alternatív formában (online, zárt csatorna, stb.) történő fenntartása érdekében.
*A Vis Maior tipikus esetei természeti katasztrófák (földrengés, tűzvész, járvány, aszály, fagykár, árvíz, szélvihar, villámcsapás stb.), továbbá bizonyos politikai-társadalmi események (pl. háború, forradalom, felkelés, szabotázs). A Vis Maior elsődleges jellemzője, hogy kívül van a Szolgáltató hatókörén, és olyan típusú korlátozást jelent, ami a hatályos rendeletek és törvények betartása mellett lehetetlenné teszi a megígért szolgáltatás ígért időpontban történő nyújtását.

2.4 Szavatosság és jótállás

A Szolgáltató, mint eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

2.5 A weboldalakon feltüntetett adatok

Bokor Éva Szilvia megtesz mindent azért, hogy az 1.1 pontban felsorolt weboldalon megjelenő adatok (szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 145/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.6 Hibás visszaigazolás esetén

Amennyiben rendszerhiba miatt valamely szolgáltatás ára hibásan jelenik meg a weboldalon, vagy a megrendelés visszaigazolásában hibásan szerepel, úgy Szolgáltató értesíti erről a Vevőt, és az ilyen megrendeléseket semmisnek veszi.

2.7 A felhasználó felelőssége

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden általa leadott rendelésért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

2.8 Titoktartási kötelezettség:

A Szolgáltató az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyekkel, amely a jelen szerződés kapcsán, a szolgáltatáson résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.

2.9 Az Ügyfél vállalja, hogy:

  • Az egyeztetett időpontban a szolgáltatás résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a szolgáltatásra.
  • Az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a szolgáltatáson.
  • A résztvevők drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a szolgáltatásra. A szolgáltatás alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.
  • Objektív és pontos visszajelzést ad a szolgáltatásról annak érdekében, hogy a Szolgáltató minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni az Ügyfelet.
  • Elősegíti a Szolgáltató számára e szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.
  • Határidőre téríti a Szolgáltató szolgáltatási díjról szóló számláját.

3. Adatvédelmi szabályzat

A jelen pillanatban hatályos Adatvédelmi szabályzat, mely érvényes 2022. május 09-től, elérhető ezen a linken:

https://www.flowandbusiness.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

A jelen Általános Szolgáltatási Feltételek elfogadásával a Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató minden olyan esetben kezeli az adatait és a személyes adatait, ahol a Vevő és a Szolgáltató között kötött szerződés teljesítésén és jogszabályon alapul (szolgáltatásra, rendezvényre jelentkezés) az adatkezelés. A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatvédelmi szabályzatot el kell elfogadnia, vagy hozzá kell járulnia. Részletes tájékoztatás a fenti linken olvasható.

4. A szolgáltatásról

4.1 Szolgáltató nyilatkozata

Az 1.1 pontban megadott weboldalon megrendelhető szolgáltatások a Szolgáltató megfigyeléseit és kutatásait örökítik meg, nem pedig a Szolgáltató vagy bárki más ígéreteit tartalmazzák.

A weboldalon a szolgáltatásokhoz írt termékleírások az üzemeltetők saját és mások személyes tapasztalatain alapulnak, és semmiképpen sem foghatók fel ígéretnek a Szolgáltató részéről. A termékekből szerezhető előnyök megtapasztalásához az egyén elkötelezett részvételére van szükség, mivel ezek csak a saját erőfeszítései árán valósíthatók meg. Ám mivel ehhez az egyén saját erőfeszítése szükséges, ezért semmilyen előnyre nem vállal garanciát a Szolgáltató.

A Vevő tudomásul veszi, hogy semmilyen reklamációval, kártérítéssel nem élhet, amennyiben valamely szolgáltatások igénybevétele után nem ér el javulást a saját vagy más(ok) életében. Tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás során elhangzó adatok és eljárások működőképessége azon múlik, hogy mennyire képes alkalmazni azokat a saját vagy mások életére.

4.2 Ingyenes szolgáltatások vásárlása (letöltése)

A Vevő tudomásul veszi, hogy az ingyenes szolgáltatásokért Szolgáltató pénzt ugyan nem kér, de Szolgáltató a Vevő (letöltő, résztvevő, stb. továbbiakban „Igénybe vevő”) nevét, e-mail címét elkéri, és Szolgáltató ragaszkodik az Igénybe vevővel a kommunikáció lehetőségéhez cserébe az ingyenes termékért, szolgáltatásért.

Amennyiben Vevő (Igénybe vevő) nem szeretne kommunikálni a Szolgáltatóval, vagy nem járul hozzá a kapcsolati adatai megadásához, az jelen szerződésben foglaltak elutasítását jelenti, és ez esetben a Vevő (Igénybe vevő) nem jogosult használni az ingyenes szolgáltatásokat.

Amennyiben az ingyenes termékek, szolgáltatások vásárlása (letöltése után) a Vevő (Igénybe vevő) meggondolja magát, akkor a 3. pontban megadott Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint az egyes önkéntes adatkezelési célok vonatkozásában a hozzájárulását visszavonhatja, de ez esetben a jogosultsága is megszűnik az ingyenes szolgáltatások használatára.

 

5. Egyéb rendelkezések

5.1 Hírlevélküldés és kapcsolattartás

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor (szolgáltatásra, képzésre jelentkezéskor) a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

5.2 Leiratkozás

A felhasználó az 5.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, ezt az info@flowandbusiness.hu címre küldött levéllel teheti meg. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos részletes tájékoztatás a 3. pontban megadott Adatvédelmi szabályzatban érhető el.

5.3 Fogyasztói panaszügyintézés

A fogyasztói, vásárlói panaszügyintézés írásban történik, az info@flowandbusiness.hu címen.

 

6. Számlázás

FIGYELEM! AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLA NEM HARAP!

Az online számlázási szolgáltatónk a Billingo, mely elérhető az alábbi linken:

https://www.billingo.hu

6.1 e-Számlázás

A weboldalon vásárolt bármely szolgáltatás esetén a Vevő tudomásul veszi, és beleegyezik, hogy a Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki, és Vevő belegyezik, hogy befogadja az elektronikus számlát.

A számlákat a Billingo e-számla rendszerén keresztül küldjük ki, ahol 10 évig tároljuk a Vevőnek kibocsátott számlákat.

Az e-számla használata: Letölti a magyar Acrobat Reader programot, vagy frissíti itt: http://get.adobe.com/reader/  (letöltés előtt célszerű a magyar változatot választani), majd az Acrobat Readerrel megnyitja az e-számlát, amit PDF-ban kap.

6.2 Tanúsítvány hibakezelés

Ha az e-számla megnyitásakor a „The validity of the document certification is unknown. The author could not be verified.” üzenetet kapja (magyarul: „A dokumentumhitelesítés érvényessége ismeretlen. A szerzőt nem lehet ellenőrizni.”), akkor a következő a teendő:

A fenti azt jelenti, hogy a számítógépére telepített Adobe Acrobat Reader PDF olvasó nem tudta ellenőrizni az e-számlán található tanúsítvány hitelességét. Ez nem az e-számla hibája, hanem az Adobe Acrobat Reader beállítási hibája!

A hibát az alábbi linken leírt módon lehet javítani: https://support.billingo.hu/content/262701057

Ha a leírt lépéseket elvégzi, akkor az aláírás telepítés kész, az Acrobat Reader nem jelez hibát.

 

7. BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

7.1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. 

7.2. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 

7.3. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

8. JOGLEMONDÁS

8.1. A Felhasználó vagy Vevő lemond azon jogáról, hogy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

8.2. Vevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. Vevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.